I. Všeobecná ustanovení agilní spolupráce

Tyto veřejné podmínky agilní spolupráce platí pro objednání veškerých služeb společnosti pokud nebylo dohodnuto jinak. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti Zhotovitele, AstrumQ Interactive s.r.o., Studentská 6202/17, 708 00 Ostrava – Poruba, IČ:29447445, DIČ: CZ29447445 a Objednatele.

Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené občanským zákoníkem (c. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (c. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou jiný subjekt, řídí se vztahy obchodními podmínkami neupravené obchodním zákoníkem (c. 513/1991 Sb.), vše ve znění novel.

II. Předmět plnění

 1. Zajišťování agilní spolupráce ve smyslu konzultací, projektování, návrhu řešení, vývoje, správy a údržby systému při provozu webového či mobilního řešení dodaného Zhotovitelem.

III. Způsob spolupráce

 1. Agilní práce budou zajištovány v termínech, vycházejících z potřeb Objednatele na týdenní, čtrnáctidenní či měsíční bázi po vzájemné dohodě se Zhotovitelem ve stanoveném rozsahu:
  • vyřešení požadavku ve standardních týdenních sprintech v pracovní době mezi 9:00 až 17:00 hodinou
  • vyřešení požadavku mimo pracovní dobu, neprodleně po zadání nebo o víkendech a svátcích
 2. Objednatel je povinen zapsat požadavek s definovanými akceptačními kritériemi a s určením míry nalehavosti minimálně týden před začátkem do backlogu přišlušného projektu v management systému. V mimořádných případech může objednatel odeslat požadavek na e-mailovou adresu objednavky@astrumq.com nebo kontaktovat osobu přidělenou k projektu nebo telefonicky na číslo +420 774 331 334 za poplatek stanovený za zpracování požadavku podle platných podmínek uvedených v článku IV.
 3. Zhotovitel se zavazuje zpracovat požadavky maximálně do začátku nasledujícího planovacího setkání.
 4. Zhotovitel se zavazuje informovat Objednatele nejpozději na plánovácím setkání o výsledku převzetí jednotlivých požadavků  s časovým odhadem náročnosti v podobě počtů sprintů, potřebného alokovaného času pro realizaci a odsouhlasením akceptačních kritériích pro převzetí výsledku Objednatelem.
 5. Objednatel je povinen se účastnit plánovacích setkáních ve stanovených intervalech, kde se prioritizují jednotlivé požadavky zanesené do backlogu a ovlivnovat, tak jaké požadavky se budou realizovat v následujících sprintech.
 6. Zhotovitel má nárok nezařadit požadavek z baclogu při prioritizaci do nasledujícího sprintu v případě, že není schopen zajistit kvalitní provedení požadovaných služeb.
 7. V případě výskytu kritické chyby je agilní spolupráce zajišťována neprodleně po nahlášení problému do management systému a nahlášení zodpovědnému pracovníkovi, který je v projektu přiřazen. Požadavek je následně vyhodnocen a vyřešen neprodleně nebo je zapracovan do následujícího sprintu s nejvyšší nálehavostí.
 8. Za kritické chyby se nepovažují chyby způsobené využitím systémů, programů, skriptů, pluginů třetích stran tj. poruchy serverových nebo hostingových služeb, změnou nastavení, zrušení poskytováných služeb, změnou verze operačního systému, změnami mezi komunikačními API, aktualizací systémů či jinými zásahy, které jsme nemohli ovlivnit apod.

IV. Cenové ujednání

 1. Seznam jednotlivých pracovních úkonů bez paušálu :
  • vyřešení požadavku ve standardních týdenních sprintech v pracovní době mezi 9:00 až 17:00 hodinou, 1000 Kč / hod.
  • vyřešení požadavku mimo pracovní dobu, neprodleně po zadání nebo o víkendech a svátcích, 2000 Kč / hod.
 2. Seznam jednotlivých pracovních úkonu s paušálem. Minimální paušální plnění 5 hodin / měsíc :
  • vyřešení požadavku ve standardních týdenních sprintech v pracovní době mezi 9:00 až 17:00 hodinou, 900 Kč / hod.
  • vyřešení požadavku mimo pracovní dobu, neprodleně po zadání nebo o víkendech a svátcích, 1800 Kč / hod.
 3. Nejmenší započítávána sazební jednotka práce je stanovena na 30 min.
 4. Objednatel může objednat paušál na každý měsíc zvlášť a to formou kontaktování zodpovědné osoby odpovidájící za projekt Objednatele a to minimálně 1 měsíc před realizací :
  • Nevyužité hodiny se nepřevádí do dalšího měsíce,
 5. Všechny uvedené ceny jsou smluvní a bez DPH.

V. Platební podmínky

 1. V případě prodlení se splněním peněžitého závazku je Objednatel povinen uhradit poplatek z prodlení ve výši 500 Kč bez DPH za každý den prodlení.
 2. V případe nedodržení termínu plnění dle článku III. je Zhotovitel povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 500 Kč bez DPH za každý den prodlení. V případě, že mu byla poskytnutá 100% součinnost ze strany Objednatele.

VI. Odevzdání a převzetí

 1. Zhotovitel je povinen Objednateli doložit záznam o reálně odpracovaných hodinách po ukončení sprintu v management systému.
 2. Celkový záznam o odvedené práci bude zaslán Objednateli vždy k 8. dni následujícího měsíce společně s fakturovanou částkou a vystaveným daňovým dokladem splatným 14 dní od fakturace.
 3. Objednatel je povinen účastnit na sprint review setkáních jednotlivých sprintů a podílet se na rozhodnutích, připomínkách a akceptaci výsledků.
 4. V případě, že se Objednatel nedostaví nebo nepošle adekvátní náhradu ve smluveném termínu na prezentaci dema, část díla, které bylo předmětem realizace je automaticky Objednatelem přebráno a považuje se za schválené.
 5. V případe, že Objednatel není s výsledem spokojen, může napsat reklamaci do 3 pracovních dnů na příslušné místo v management systému projektu do sekce aktuálního sprint review, po uplynutí této lhůty bude odvedená práce považována za převzatou a odsouhlasenou v plném rozsahu.

VI. Odstoupení od spolupráce

 1. Objednatel nebo Zhotovitel může od spolupráce odstoupit vždy po dokončení sprintu.
 2. Objednatel nebo Zhotovitel má povinnost ohlásit nejméně 1 měsíc před ukončením spolupráce na e-mail info@astrumq.com a telefonicky informovat osobu pověřenou, která je k projektu přiřazena.
 3. Objednatel a Zhotovitel je povinen odevzdat veškere nabyté artefakty v připadě, že došlo během spolupráce k předávání těchto artefaktů a dohodnout způsob předání díla a ukončení spolupráce do 1 měsíce od návrhu k ukončení spolupráce.

VIII. Odpovědnost

 1. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost provedených prací sjednaných v rámci těchto podmínek, ale neodpovídá za kvalitu předaných vstupních dat Objednatelem.
 2. Všechny zjištěné vady je Objednatel povinen nahlásit do management systému a kontaktovat v případě nálehavosti zodpovědnou osobu, která je k projektu přiřazena. Požadavek je následně vyhodnocen a vyřešen neprodleně nebo je zapracovan do následujícího sprintu s nejvyšší nálehavostí. Vadou je myšleno funkčnost nebo vizuální podoba, která znemožnuje řádné užité výsledku činnosti spolupráce.
 3. Zhotovitel je povinen zjištěné a reklamované vady odstranit bez zbytečného odkladu v nasledujícím sprintu s nejvyšší mírou nalehávasti v případě, že není dohodnuto jinak.

V Ostravě dne 1.1.2016